Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia?

Image
W Stowarzyszeniu Mediatorów Pojednawczych występują następujące rodzaje członkostwa:
  • Członek Zwyczajny,
  • Członek Kandydat,
  • Członek Wspierający,
  • Członek Honorowy.
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przy czym osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym.
Cudzoziemiec zamieszkały w Polsce lub za granicą może być członkiem Stowarzyszenia, o ile spełnia wymogi Statutu przewidziane dla danego rodzaju członkostwa.

Kto i kiedy może zostać...

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia?
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która posiada kwalifikacje z zakresu mediacji zgodne z zasadami programu “Mediacje Pojednawcze w Małżeństwie i Rodzinie” autorstwa Bożeny Pustoły.
Kandydaci na Członków Stowarzyszenia składają pisemną deklarację, której wzór określa Zarząd Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Głosowanie odbywa się na najbliższym posiedzeniu Zarządu od daty złożenia deklaracji. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Założycieli od decyzji odmownej w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

Rada Założycieli dokonuje ponownego wydania decyzji, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) zmienia zaskarżoną decyzję albo
3) stwierdza niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania.
Wydana ponownie decyzja jest decyzją ostateczną.
Członkiem Kandydatem może zostać osoba fizyczna zainteresowana zdobyciem kwalifikacji mediatora pojednawczego.
Członkowie Kandydaci w okresie 5 lat od nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, mają obowiązek zdobycia kwalifikacji, określonych w programie “Mediacje Pojednawcze w Małżeństwie i Rodzinie”, na które składają się:
  • I stopień kursu wg ww. programu - podstawowa wiedza nt. mediacji klasycznych i pojednawczych,
  • II stopień kursu wg ww. programu - zaawansowana wiedza nt. mediacji pojednawczych i trening umiejętności pojednawczych,
  • III stopień kursu-staż - poznanie i zastosowanie narzędzi pracy w symulacjach mediacji,
  • IV stopień kursu-praktyki - programy pilotażowe, realne mediacje.
Z chwilą nabycia tych kwalifikacji uzyskują status Członka Zwyczajnego. W przypadku braku spełnienia warunku opisanego w zdaniu pierwszym zostają skreśleni z listy członków Stowarzyszenia lub, na swój wniosek, mogą być wpisani jako Członkowie Wspierający.

Stowarzyszenie Mediatorów Pojednawczych

NIP: 7011095433
KRS: 0000979519

Konto bankowe:
Nest Bank 74 2530 0008 2090 1073 4942 0001

email: kontakt@mediatorzy.org.pl